A0015 Volanska 01 (Velka Trna): 48.480795, 21.658247