A0015 Volanska 02 (Velka Trna): 48.473782, 21.655604